Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Piątek 18 stycznia 2019 roku
    
Powiatowy punkt kontaktowy ds. imprez masowych


POWIATOWY PUNKT KONTAKTOWY
DS. IMPREZ MASOWYCH

WYDZIAŁ PREWENCJI
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SŁUPSKU
76-200 Słupsk ul. 3-go Maja 1
tel. 59 848 05 05, fax 59 848 01 05

Funkcjonariusz realizujący zadania Powiatowego Punktu Kontaktowego:
mł. asp. Piotr Szmidt, tel. 59 848 01 45

W strukturze Komendy Miejskiej Policji w Słupsku działa Powiatowy Punkt Kontaktowy, który realizuje zadania dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych odbywających się na podległym służbowo terenie, między innymi poprzez opiniowanie wniosków organizatorów imprez masowych.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych podstawą podjęcia przez policję czynności zmierzających do wydania opinii w zakresie spełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków bezpieczeństwa jest złożony we właściwym terminie wniosek organizatora.
W procesie wydawania opinii Policja występuje jako organ administracji opiniujący stan bezpieczeństwa w trakcie danej imprezy masowej.
W toku podejmowanych czynności przez Policję konieczne jest rygorystyczne odnoszenie się przez Komendanta Miejskiego Policji do przestrzegania lub nieprzestrzegania przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa wymaganych do przeprowadzenia imprezy. Każde odstępstwo organizatora od wymogów określonych w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych będzie skutkowało wydaniem opinii negatywnej.
W procedurze wydawania opinii ocenie będą podlegać zarówno przedsięwzięcia materiałowo-techniczne w sferze zapewnienia takiego stanu technicznego obiektu czy terenu, który zapewni pożądany poziom bezpieczeństwa, ale również przedsięwzięcia organizacyjne podejmowane przez organizatora zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie organizowanej imprezy.
Jak wynika z powyższego, w opiniach wydawanych przez uprawnione organy, w tym przez Policję, jest zawarte wskazanie dla organu wydającego zezwolenie, czy organizator imprezy z należytą dbałością i starannością dopełnił wszystkich swoich obowiązków zapewniających bezpieczeństwo jej uczestnikom.
Jeżeli organizator imprezy masowej nie spełni wymogów ustawowych, a fakt ten jest stwierdzony w negatywnej opinii uprawnionego organu, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta winien odmówić wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Jakakolwiek opinia uprawnionego organu nie jest wiążąca dla organu wydającego zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowych.


Pobierz wniosek o wydanie opinii Policji (WORD 2003)
Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2019
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone