Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Piątek 19 października 2018 roku

    
Programy prewencyjne


HANDEL LUDŹMI

HANDEL LUDŹMI ??? TO MNIE NIE DOTYCZY...
CZY TY TEŻ TAK UWAŻASZ ?
MYŚLISZ, ŻE TO DZIEJE SIĘ W INNYM KRAJU I NIE JEST TWOIM PROBLEMEM?
WSZYSCY KTÓRZY PADLI OFIARAMI HANDLARZY LUDŹMI TEZ TAK PEWNIE MYŚLELI...
ZRÓB WSZYSTKO CO JEST MOŻLIWE, ŻEBY TO FAKTYCZNIE NIE BYŁO TWOJE I TWOICH NAJBLIŻSZYCH ZMARTWIENIE

CO TO JEST HANDEL LUDŹMI?

Najważniejszym traktatem międzynarodowym, dotyczącym handlu ludźmi jest Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 2000 r. wraz z Protokołem uzupełniającym o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi.

Przepis artykułu 3 ww. Protokołu, definiuje pojęcie handlu ludźmi:

 1. "Handel ludźmi" oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystywanie prostytucji innych osób lub wykorzystania seksualnego, pracę lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie albo usunięcie organów.
 2. Zgoda ofiary handlu ludźmi na zamierzone wykorzystanie określone w punkcie a.) niniejszego artykułu nie ma znaczenia, jeżeli posłużono się którąkolwiek z metod wymienionych w punkcie a).
 3. Werbowanie, transport, przekazanie, przechowywanie lub przyjęcie dziecka celem jego wykorzystania uznawane jest za "handel ludźmi" nawet wówczas, gdy nie obejmuje żadnej z metod wymienionych w punkcie a) niniejszego artykułu.
 4. "Dziecko" oznacza osobę, która nie ukończyła osiemnastego roku życia.

Jak wynika z powyższej definicji, traktowanie handlu ludźmi na równi z prostytucją jest niewłaściwe i ogranicza zakres pojęcia "handel ludźmi", ponieważ nie uwzględnia pracy przymusowej czy usunięcia organów.

Przestępstwo handlu ludźmi w polskim ustawodawstwie określa art.253§1 kodeksu karnego Kto uprawia handel ludźmi nawet za ich zgodą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Przedmiotem takiej transakcji handlowej jest żywy człowiek, traktowany przez sprawcę jako żywy towar i zgoda ofiary nie ma żadnego znaczenia dla odpowiedzialności sprawcy.

W art. 8 Przepisów wprowadzających kk określona została odpowiedzialność za przestępstwo spowodowania oddania innej osoby w stan niewolnictwa albo uprawiania handlu niewolnikami. Obie zbrodnie zagrożone są karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Znaczącą rolę w zwalczaniu wspomnianego procederu ma Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, przyjęta przez ONZ w dniu 02.11.1949r., ratyfikowana przez Polskę w 1952r. Polska ratyfikując te konwencję, wyraziła zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej każdego, kto:

 • dostarcza, zwabia lub uprowadza w celach prostytucji inną osobę, nawet za jej zgodą,
 • eksploatuje prostytucje innej osoby,
 • utrzymuje, prowadzi bądź świadomie finansuje dom publiczny.

Ustawodawca pozostawił prostytucję poza zasięgiem prawa karnego, natomiast wprowadził penalizację następujących zachowań:

 • nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji, tzw. stręczycielstwo (art. 204§1kk),
 • ułatwianie prostytucji, tzw. kuplerstwo (art. 204§1kk),
 • czerpanie korzyści z cudzej prostytucji, tzw. sutenerstwo (art. 204§2kk),
 • nakłanianie do prostytucji, ułatwianie prostytucji i czerpanie korzyści z prostytucji małoletniego (art. 204§3kk),
 • zwabienie lub uprowadzenie innej osoby w celu uprawiania prostytucji za granicą (art. 204§4kk).

Caritas Archidiecezji Warszawskiej, od lat współpracujący z Policją obecnie realizuje dwa ciekawe projekty ukierunkowane na wsparcie ofiar zjawiska handlu ludźmi oraz działania profilaktyczne w środowisku, z którego mogą wywodzić się potencjalne ofiary.

Poprzez projekt "Nadzieja" - kampania Przeciwdziałania Prostytucji Przymuszonej i Handlowi Ludźmi, Caritas realizuje postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych dot. przeciwdziałania handlowi ludźmi, obejmujący swym zasięgiem teren województwa mazowieckiego oraz poprzez bliźniacze organizacje działa na terenie Niemiec, Holandii, Szwajcarii i we Włoszech. W ramach projektu funkcjonują lokalne punkty wsparcia, punkty informacyjne, bazy lokalowe "Bezpieczna Przystań" oraz telefony zaufania.

Drugi projekt, autorski Warszawskiej Caritas pn. "Promocja Zawodowa Dziewcząt" realizowany jest wspólnie z Agencją Nieruchomości Rolnych od 2001 roku m.in. poprzez powiatowe urzędy pracy. Jest on adresowany do dziewcząt pochodzących z rodzin ubogich z terenów popegeerowskich, zamieszkujących w województwach: pomorskim, kujawsko - pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko - mazurskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim łódzkim. Celem projektu jest intensywna aktywizacja zawodowa, pomoc w kontynuacji nauki bądź znalezieniu pracy i usamodzielnieniu się. Dziewczęta mają zapewnioną pomoc Caritasu - lokalową, pedagogiczną, psychologiczną itp. Istotnym jest, iż projekt ten obejmuje grupę dziewcząt ze środowisk szczególnie narażonych na zjawisko prostytucji i handlu ludźmi, czy też podejmowania nielegalnej pracy zarobkowej w Polsce lub za granicą.

W ramach realizacji projektów opracowano i poprzez urzędy pracy oraz placówki graniczne Straży Granicznej dokonano dystrybucji plakatów, broszur i ulotek z informacjami zawierającymi ostrzeżenia przed zjawiskiem, przepisy prawne, numery telefonów alarmowych, punkty pomocy itp.

Na terenie Polski w ramach projektu "Nadzieja" funkcjonuje całodobowo telefon o numerze: 0 604 222 222. Pod tym numerem telefonu min. każda kobieta pragnąca podjąć pracę zarobkową poza granicami naszego kraju uzyska wszelkie przydatne jej informacje.

Co ja mogę zrobić aby nie stać się ofiarą?

Postanowiłeś wyjechać i podjąć pracę za granicą. Odpowiedz na poniższe pytania i podejmij dalsze decyzje:

 • czy posiadasz ważny paszport,
 • czy praca jest legalna i posiadasz na nią zezwolenie,
 • czy pośrednik, który pomógł znaleźć ci pracę (jeżeli korzystałeś z jego pomocy) działa legalnie - posiada adres i telefon stacjonarny (a nie tylko skrzynkę pocztową i telefon komórkowy), okazał ci dokumenty świadczące o tym, że pracuje legalnie (są to zezwolenie KUP, aktualny wyciąg z rejestru firm prowadzących działalność gospodarczą),
 • czy masz umowę od pośrednika za wykonanie usługi (załatwienie pracy) i opłaciłeś pośrednika - jeżeli nie, czy ustaliłeś formę rozliczenia,
 • czy podpisałeś umowę o pracę, spisaną w języku polskim, którą dokładnie przeanalizowałeś,
 • czy wiesz na czym dokładnie będzie polegać twoja przyszła praca, posiadasz odpowiednie kwalifikacje,
 • czy masz aktualny adres pracy i miejsca przyszłego zamieszkania,
 • wiesz kim jest twój przyszły pracodawca i posiadasz jego dane,
 • masz wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie do czasu pierwszej wypłaty,
 • czy znasz język obowiązujący w kraju, do którego jedziesz,
 • czy sam pokryłeś koszty przejazdu, jeżeli nie, czy znasz formę rozliczenia.

JEŻELI ODPOWIEDZIAŁEŚ SOBIE TWIERDZĄCO NA POWYŻSZE PYTANIA, ZANIM WYJEDZIESZ :

 • dopełnij wszelkich formalności (sprawdź ważność swojego paszportu, wizy oraz zezwoleń),
 • ubezpiecz się od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą; jeżeli będziesz poruszać się samochodem, przyda ci się tzw. zielona karta,
 • zaopatrz się w adres i telefon najbliższego Polskiego Konsulatu w kraju, do którego jedziesz, w razie jakichkolwiek kłopotów udzielą ci tam niezbędnej pomocy,
 • zrób kserokopię paszportu, wizy, pozwolenia na pracę oraz umowy o pracę i zostaw je rodzinie lub osobie, której ufasz; do dokumentów dołącz aktualną fotografię,
 • zostaw adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób, z którymi wyjeżdżasz (bezpieczniej jest podróżować z innymi),
 • ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z rodziną lub osobami ci najbliższymi; idź krok dalej i ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost przez telefon, np. pozdrowienia dla kogoś kto nie istnieje,
 • jeżeli nie znasz języka obowiązującego w kraju, do którego się wybierasz, zabierz ze sobą słownik lub rozmówki,
 • zanotuj numer telefonu Polska direct z kraju, do którego jedziesz- za minimalną opłatę i zgodę abonenta na opłatę za rozmowę- będziesz mogła zatelefonować do Polski.

Jeżeli już spotka cię coś złego pamiętaj!!!

W każdym z krajów Unii Europejskiej działają organizacje bezpłatnie oferujące niezbędna pomoc i wsparcie ofiarom handlu ludźmi i wymuszonej prostytucji (pracy przymusowej). Do niektórych z nich możesz uzyskać kontakt w Ambasadzie Polskiej w kraju, w którym przebywasz.

Jeżeli byłeś przesłuchiwany przez Policję lub grozi ci deportacja- masz prawo do tłumacza. Masz prawo skontaktować się z Polskim Konsulatem lub organizacją udzielającą pomocy (poproś o to tłumacza). Możesz także zwrócić się bezpośrednio do Policji by pośredniczyła w uzyskaniu informacji i kontaktów.

Możesz skontaktować się z organizacją "La Strada" za granicą lub po powrocie do kraju. Organizacja ta oferuje:

 • poradnictwo w przypadku planowanego wyjazdu za granicę, zaginięcia za granicą oraz poradnictwo socjalne, psychologiczne, prawne,
 • interwencję kryzysową - pomoc w ocenie sytuacji domniemanej ofiary handlu ludźmi, poradnictwo w podjęciu interwencji, pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia i kontaktów z wymiarem sprawiedliwości, mediację z rodziną i instytucjami,
 • wsparcie w przypadku składania zeznań, poradnictwo prawne, towarzyszenie w instytucjach, występowanie w charakterze przedstawiciela społecznego,
 • wspieranie reintegracji ofiar handlu ludźmi poprzez organizowanie bezpiecznego schronienia, pomoc w poszukiwaniu pracy, psychoterapię.

Kontakt z fundacją:
La Strada
Fundacja przeciwko Handlowi Kobietami
skrytka pocztowa 5
00-956 Warszawa 10
telefon zaufania 0-22 628 9999

Przy zbieraniu informacji na temat zjawiska handlu ludźmi wykorzystano materiały Fundacji La Strada.
Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2018
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone