Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Piątek 19 października 2018 roku

    
Programy prewencyjne


SĄSIAD NA STRAŻY

Zbliżający się okres letniego wypoczynku, jak co roku, przyniesie ze sobą czasową migrację ludności z ośrodków miejskich w regiony letniskowe. Ponieważ fakt ten, jak zawsze, nie ujdzie uwadze świata przestępczego, a Policja nie będzie w stanie zapewnić 100 % bezpieczeństwa pozostawionemu w domach i mieszkaniach mieniu, proponujemy Państwu koncepcję sąsiedzkiego czuwania nad bezpieczeństwem, która zakłada istnienie dwóch zintegrowanych ze sobą elementów: Sąsiedzi na Straży i Straż Sąsiedzka.

Pytanie: Kto przystępuje do koncepcji?
Odpowiedź: Oczywiście Ty i każdy mieszkaniec Twojego bloku, ulicy, osiedla. 

=================================

Pytanie: Czym będziecie się zajmować?
Odpowiedź: Będziesz wspólnie z sąsiadami dbać o teren, na którym mieszkacie, o mienie swoje i innych: 

 • będziecie inicjować i organizować parkingi strzeżone na terenie Waszego osiedla, reagować w przypadku uszkodzenia oswietlenia osiedlowego oraz domagać się zakładania nowych punktów świetlnych w miejscach najbardziej niebezpiecznych,  
 • w przypadku wyjazdu któregoś z sąsiadów będziecie zwracali szczególną uwagę na jego mieszkanie. Za zgodą sąsiada będziesz wyjmować ze skrzynki i przechowywać kierowaną do niego korespondencję - przepełniona listami skrzynka pocztowa może być sygnałem dla złodzieja, że w mieszkaniu od dawna nikogo nie ma,  
 • na zasadzie wzajemności, gdy wyjedziesz Ty - sąsiedzi będą stać na straży Twojego mienia,  
 • jeśli dysponujesz kluczami od mieszkania sąsiada, zapal wieczorem (chociaż na kilkanaście minut) światło w róznych pomieszczeniach, otwórz okno itp.  

=================================

Pytanie: W jaki sposób będziesz to robić?

Odpowiedź: Będziesz reagować na wszelkie przejawy chuligaństwa, wandalizmu i patologii społecznej. Będziesz zwracać uwagę na obecność w rejonie Twojego zamieszkania podejrzanie zachowujących się osób, które mogą prowadzić obserwację potencjalnych ofiar, ich rozkładu dnia oraz posiadanego mienia. Obcy może usiłować dokonać włamania, kradzieży rozboju, gwałtu. Ty i Twoi sąsiedzi możecie temu zapobiec. 

=================================

Pytanie: W jaki sposób będziesz reagować?

Odpowiedź: Musisz bacznie obserwować zachowanie się osób, według Ciebie podejrzanych i obcych, starając się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ich wyglądu (rysopis, ubiór, środek transportu jakim się poruszają itp.) Jeśli możesz - sfotografuj lub sfilmuj kamerą video sposób zachowywania się podejrzanych obcych lub czyn przestępczy jakiego się dopuszczają. Może to być jedyny dowód rzeczowy, dzięki któremu sprawca poniesie konsekwencje swego czynu. Zyskasz sobie wdzięczność niedoszłej ofiary przestępstwa za uratowanie zdrowia lub mienia. 

ZAPAMIĘTAJ!!! 

 • W sytuacji kiedy dojdziesz do wniosku, iż masz do czynienia z przestępcą lub grupą przestępczą wszelkimi dostępnymi środkami powiadom najbliższą jednostkę policji, dzwoniąc pod numer 997, 842-60-61 (w Słupsku), skorzystaj z kanału 9 ratunkowego CB-radio. Jeśli nie masz takiej możliwości zaalarmuj sąsiada posiadającego telefon lub inne środki łączności. 

=================================

Pytanie: Czego nie wolno Ci robić?

Odpowiedź: Nie wolno Ci naruszać dóbr osobistych i granic prywatności życia sąsiadów, gdy nie jest to konieczne! Możesz przez to stracić przyjaciół, a Twój udział w projekcie Sąsiedzi na Straży może skończyć się niepowodzeniem. 

DLATEGO: 

 • zachowaj rozwagę - reaguj tylko w sytuacjach uzasadnionych; 
 • powiadom Policję o zdarzeniu i pozwól wykonywać to, co do niej należy; 
 • jeżeli alarm będzie fałszywy - nie przejmuj się - Policja będzie Ci wdzięczna za Twoją reakcję; 
 • po przybyciu Policji na miejsce nie miej obaw i podziel się ze swoimi spostrzeżeniami. Udostępnij negatyw lub kasetę video, na których zarejestrowałeś czyn przestępczy; 
 • jeżeli się czegoś obawiasz i pragniesz zachować anonimowość, skorzystaj z telefonu Crime Stoppers, nr (0-59) 848 01 11 lub poczty elektronicznej.  

=================================

Pytanie: Co daje udział w koncepcji Sąsiedzi na Straży?

Odpowiedź: Znajdziesz się w bezpieczniejszym i bardziej przychylnym Ci otoczeniu, wiedząc, że nie jesteś osamotniony w swoim działaniu;spokojnie wyjedziesz na urlop, weekend, pójdziesz do pracy, gdy będziesz miał pewność, że Twój sąsiad będący w tym czasie w domu, dopilnuje Twego mienia;Twoje miasto, osiedle, ulica będą bezpieczniejsze, kiedy każdy włączy się do działań zgodnie z przedstawioną koncepcją i będzie zwalczał przejawy zła.


STRAŻ SĄSIEDZKA  

W wielu krajach zachodnich w związku ze wzrastającą falą przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu, z inicjatywy mieszkańców osiedli i dzielnic powstały tzw. "Straże Sąsiedzkie". Także i na terenie naszego kraju zrodziły się takie inicjatywy. Obecnie funkcjonuje już kilkadziesiąt spontanicznie utworzonych grup, które systematycznie lub doraźnie, w różnych porach dnia i nocy w 2 - 4 osobowych zespołach patrolują miejsca najbardziej zagrożone przestępczością na terenie własnego osiedla. 

Do patrolowania grupy te wykorzystują prywatne samochody wyposażone w CB-radio lub też poruszają się pieszo, dysponując przenośnymi radiotelefonami CB-radio pracującymi na kanale 9 - kanał ratunkowy. Nasłuch na tym kanale prowadzą: Policja, Pogotowie Ratunkowe i Straż Pożarna. Nierzadko członkowie Straży Sąsiedzkiej posiadają zarajestrowaną we właściwej Komendzie Wojewódzkiej Policji broń gazową lub paralizatory elektryczne. 

Także i Ty możesz być inicjatorem powstania na Twoim terenie Straży Sąsiedzkiej. Jeśli dobrze znasz swoich sąsiadów i wiesz, że myślą tak samo jak Ty i chętnie włączą się do działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu swojego zamieszkania - porozmawiaj z nimi. Jeśli dojdziecie do wniosku, że inicjatywa ta przyniesie pożądane efekty, możecie zwrócić się do członków samorządu lokalnego, którzy winni Wam pomóc w zorganizowaniu Straży Sasiedzkiej, jako że przedsięwzięcia takie mieszczą się m.in. w zakresie ich działania.


PODSTAWOWE CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STRAŻY SĄSIEDZKIEJ 

 • stworzenie 2-4 osobowych patroli;patrolowanie miejsc szczególnie zagrożonych przestępstwami, wykroczeniami, aktami chuligaństwa, wandalizmu itp.;

 • nawiązywanie ścisłych kontaktów z właściwym terenowo dzielnicowym;

 • informowanie dostępnymi środkami łączności o zaistniałych przestępstwach lub próbach ich dokonania;

 • obserwacja miejsca zdarzenia oraz sposobu działania i zachowania się sprawców, a także zapamiętania ich wyglądu (ubiór, rysopis) oraz cech pojazdu, którym się poruszają (numery rejestracyjne, marka, kolor), jak również ustalenie kierunku, w którym oddalili sprawcy po dokonaniu przestępstwa;

 • ścisłe utrzymywanie łączności (telefonicznej, radiowej) ze służbą dyżurną Komendy Miejskiej Policji lub najbliższej jednostki policji oraz stałe informowanie jej o rozwoju sytuacji - Policja w Słupsku prowadzi stały nasłuch na kanale 9 CB (ratunkowym) oraz na kanale tzw. "Radia Życie" obsługiwanym przez Sztab Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej Województwa Pomorskiego z siedzibą w Słupsku.

Obowiązek powiadamiania organów ścigania o popełnionym przestępstwie wynika z art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego:

 • "Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję" 

Do przestępstw ściganych z urzędu, które mogą zdarzyć się na Waszym terenie należą: kradzież, rozbój, niszczenie mienia, przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu, wypadki drogowe. 

Jeśli uznacie, że jesteście w stanie własnymi siłami, bez narażania zycia i zdrowia, ująć sprawców - możecie to uczynić. Działanie takie reguluje Kodeks postępowania Karnego w art. 243:

 • "Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i oddać w ręce Policji, jeżeli zachodzi obawa ukrycia tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości." 


OBRONA KONIECZNA

Rozdział III Kodeksu Karnego
Wyłączenie odpowiedzialności karnej Art. 25.

 • § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
 • § 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
 • § 3. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli przekroczenie granic obrony koniecznej było wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych
  okolicznościami zamachu 


STAN WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI 

Rozdział III Kodeksu Karnego
Wyłączenie odpowiedzialności karnej Art. 26.

 • § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.
 • § 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.
 • § 3. W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
 • § 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.
 • § 5. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z ciążących na sprawcy obowiązków tylko jeden może być spełniony. 


W PRZYPADKU UJĘCIA SPRAWCY PRZESTĘPSTWA, WYKROCZENIA LUB CZYNU KARALNEGO - ZAPAMIĘTAJ:

 • nigdy nie zastępuj wymiaru sprawiedliwości i nie urzadzaj samosądów. Takie zachowanie jest karane sądownie. Powiadom policję - jej przekaż ujętego sprawcę;
 • w miarę swoich możliwości udziel pierwszej pomocy przedlekarskiej osobie pokrzywdzonej - powiadom pogotowia Ratunkowe;
 • zabezpiecz miejsce zdarzenia i nie przemieszczaj oraz nie dotykaj narzędzi przestępstwa;
 • staraj się nie zacierać śladów na miejscu przestępstwa i do przyjazdu policji nie dopuszczaj do miejsca zdarzenia osób postronnych;
jeżeli możesz - ustal ewentualnych świadków zdarzenia i przekaż dane Policji.Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2018
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone