Start | Mapa | Twój dzielenicowy | Kontakt
Dzisiaj jest Piątek 19 października 2018 roku

    
Słupska Policja w Unii EuropejskiejZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego /ZPORR/ oraz Uzupełnienie Programu/ UZPORR/

Cel i strategia programu.

Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR/ jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Cel ten sformułowany w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2001 - 2006 jest podstawą prowadzenia i koordynacji w tym zakresie wszystkich działań podejmowanych w ramach polityki rozwoju regionalnego oraz w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 - 2006.

Osiągnięcie ww. celu odbywać się będzie poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań programu.

Priorytet 1 ZPORR - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów .

Realizacja działań w ramach tego Priorytetu współfinansowana z EFRR, ukierunkowana jest na wsparcie regionalnej infrastruktury technicznej /w tym infrastruktury społeczeństwa informacyjnego/ oraz społecznej, mającej decydujące znaczenie dla perspektyw rozwojowych polskich rejonów Unii Europejskiej.

Celem realizacji wymienionego priorytetu jest wzrost atrakcyjności wszystkich regionów jako miejsca pracy i życia, promocja zewnętrznych inwestycji, jak również wykorzystanie własnego potencjału wszystkich regionów i wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych z istniejących centrów wzrostu na pozostałe obszary kraju. Jednym z celów cząstkowych tego priorytetu jest poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej i społecznej decydującej o możliwościach rozwojowych regionów.

Rozwój infrastruktury realizowany w ramach Priorytetu 1 przyczyni się przede wszystkim do:
- zwiększenia atrakcyjności lokalizacji działalności gospodarczej, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
- zwiększenia atrakcyjności regionów jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku, wzmocnienia powiązań krajowych i regionalnych ośrodków wzrostu z obszarami biedniejszymi,
- zapewnienie mieszkańcom łatwiejszego dostępu do informacji.

Działania w ramach Priorytetu 1.

W związku z szybkim postępem techniki do najważniejszych działań w ramach Priorytetu 1 zaliczono:

Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Realizacja celów wymienionych w NPR oraz interwencji określonych w ZPORR wymaga wsparcia budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Przyczyni się to do intensyfikacji rozwoju społecznego i gospodarczego regionów poprzez poprawę warunków dostępu do informacji publicznej.

Celem działania jest wspieranie rozwoju regionów poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technik informacyjnych pomiędzy regionami w Polsce i Unii Europejskiej oraz w układzie wewnątrz regionalnym, w tym między innymi pomiędzy dużymi ośrodkami a obszarami wiejskimi i małymi miastami.

Niniejsze działania realizowane powinny być między innymi poprzez:
- tworzenie i rozbudowę regionalnych i lokalnych projektów sieci infrastruktury teleinformatycznej, realizowanych w powiązaniu z przedsięwzięciami o charakterze krajowym i regionalnym,
- upowszechnienie stosowania technik społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych ze szczególnym naciskiem na tereny wiejskie i małe miasta,
- wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego do działań administracji publicznej, w szczególności do modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów,
- promowanie rozwiązań techniczno - organizacyjnych z zakresu nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych w działalności administracji publicznej.
Komenda Miejska Policji w Słupsku
al. 3-go Maja 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
© 2006-2018
Komenda Miejska Policji w Słupsku
Wszelkie prawa zastrzeżone