Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, organem odpowiedzialnym za polski moduł Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) jest COT KSI (Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego) - Komendant Główny Policji. Zadania COT KSI w aspekcie administrowania i nadzoru nad danymi realizuje Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych KGP.

Ponadto na podstawie regulacji ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

1. Uzyskania wyczerpujących informacji;

2. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych;

3. Czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.


W celu uzyskania informacji, należy złożyć wniosek w formie pisemnej, w języku polskim na adres:

Centralny Organ Techniczny KSI
Komenda Główna Policji
Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Wniosek powinien zawierać:

1. Imię i nazwisko składającego wniosek;

2. Numer PESEL (jeżeli osoba posiada);

3. Obywatelstwo;

4. Datę i miejsce urodzenia;

5. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość z czytelnym zdjęciem;

6. Miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);

7. Przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;

8. Podpis osoby składającej wniosek.


Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie.

Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzono.

Dodatkowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej KGP

Powrót na górę strony