Imprezy masowe

Powiatowy punkt kontaktowy ds. imprez masowych

WYDZIAŁ PREWENCJI
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SŁUPSKU
76-200 Słupsk ul. 3-go Maja 1
tel. 47 742 05 05, fax 47 742 01 05

 

Funkcjonariusz realizujący zadania Powiatowego Punktu Kontaktowego:
podkom. Paweł Hec, tel. 47 742 03 85

email: ppk.slupsk@gd.policja.gov.pl

 

W strukturze Komendy Miejskiej Policji w Słupsku działa Powiatowy Punkt Kontaktowy, który realizuje zadania dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych odbywających się na podległym służbowo terenie, między innymi poprzez opiniowanie wniosków organizatorów imprez masowych.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych podstawą podjęcia przez policję czynności zmierzających do wydania opinii w zakresie spełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków bezpieczeństwa jest złożony we właściwym terminie wniosek organizatora.
W procesie wydawania opinii Policja występuje jako organ administracji opiniujący stan bezpieczeństwa w trakcie danej imprezy masowej.
W toku podejmowanych czynności przez Policję konieczne jest rygorystyczne odnoszenie się przez Komendanta Miejskiego Policji do przestrzegania lub nieprzestrzegania przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa wymaganych do przeprowadzenia imprezy. Każde odstępstwo organizatora od wymogów określonych w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych będzie skutkowało wydaniem opinii negatywnej.
W procedurze wydawania opinii ocenie będą podlegać zarówno przedsięwzięcia materiałowo-techniczne w sferze zapewnienia takiego stanu technicznego obiektu czy terenu, który zapewni pożądany poziom bezpieczeństwa, ale również przedsięwzięcia organizacyjne podejmowane przez organizatora zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie organizowanej imprezy.
Jak wynika z powyższego, w opiniach wydawanych przez uprawnione organy, w tym przez Policję, jest zawarte wskazanie dla organu wydającego zezwolenie, czy organizator imprezy z należytą dbałością i starannością dopełnił wszystkich swoich obowiązków zapewniających bezpieczeństwo jej uczestnikom.
Jeżeli organizator imprezy masowej nie spełni wymogów ustawowych, a fakt ten jest stwierdzony w negatywnej opinii uprawnionego organu, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta winien odmówić wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Jakakolwiek opinia uprawnionego organu nie jest wiążąca dla organu wydającego zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowych.


Pobierz wniosek o wydanie opinii Policji (WORD 2003)


Pliki do pobrania

Powrót na górę strony